STATUT

 Małopolskiego Związku Kajakowego

 ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Małopolski Związek Kajakowy działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności ustaw:

1) o sporcie, z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.  Nr 127, poz. 857 z późn. zmianami),

2) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.  Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

2. Małopolski Związek Kajakowy może używać skróconej nazwy MZKaj.

3. MZKaj zostaje powołany na czas nieokreślony.

4. MZKaj jest kontynuatorem tradycji Okręgowego Związku Kajakowego w Krakowie.

§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar województwa małopolskiego.

2. Dla realizowania celów Związek może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

3. Siedzibą MZKaj jest miasto Kraków.

§ 3

1. MZKaj podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.

2. MZKaj samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.

3. MZKaj zrzesza na zasadzie dobrowolności organizacje sportowe i inne, których statut, umowa lub inny akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w kajakarstwie.

§ 4

1. MZKaj współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o tym samych lub podobnym profilu działania. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii a decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§ 5

1. MZKaj opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy.

2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 6

1. MZKaj używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

1. MZKaj jest organizacją neutralną pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

Celem MZKaj jest:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie kajakarstwa w tym kajakarstwie osób niepełnosprawnych.

2. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w kajakarstwie, w tym w kajakarstwie osób niepełnosprawnych.

3. Promocja i organizacja wolontariatu.

4. Organizacja wypoczynku.

5. Popularyzacja i rozwój wszystkich form sportu kajakowego.

6. Koordynacja działalności członków w nim zrzeszonych.

§ 9

MZKaj realizuje swoje cele poprzez:

1. Zrzeszanie klubów, stowarzyszeń, instytucji i organizacji prowadzących sekcje kajakowe na terenie działania.

2. Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i wykładów dla zawodników, działaczy, instruktorów, sędziów sportowych i turystycznych.

3. Organizowanie regat, imprez sportowych i rekreacyjnych.

4. Wydawanie komunikatów i regulaminów określających zasady organizowanych przez siebie imprez, wytycznych dla działalności swych członków, programów rocznych – imprez sportowych i szkoleń.

5. Organizowanie lub powierzanie organizacji zawodów, w szczególności mistrzostw okręgu i innych.

6. Zatwierdzanie reprezentacji okręgu małopolskiego w dyscyplinie kajakarstwa w poszczególnych grupach wiekowych do zawodów międzynarodowych, olimpiad młodzieży oraz innych zawodów.

7. Czuwanie nad zachowaniem przez zawodników zasad amatorstwa określonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, oraz wysokiego poziomu moralnego.

8. Prowadzenie ewidencji wszystkich zawodników zgłoszonych przez swych członków.

9. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej  i doradczej w zakresie zgodnym z celami stowarzyszenia współdziałając w tym celu z organizacjami, instytucjami, placówkami naukowymi oraz prasą, radiem i telewizją.

10. Współpracę z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i sektorem gospodarczym oraz ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu, szczególnie kajakarstwa.

11. Prowadzi wszechstronną działalność związaną z pozyskiwaniem w sposób prawem dozwolony środków i funduszy, które przeznacza na działalność statutową.

12. Uczestniczy w naradach i konferencjach dotyczących upowszechniania sportu, zwłaszcza kajakarstwa.

13. Nadzoruje i koordynuje działalność swych członków w zakresie kajakarstwa.

14. Rozstrzyga spory powstałe wśród członków MZKaj, zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów i działaczy na swoim terenie działania.

15. Przedstawia wnioski i postulaty oraz wydaje opinie dla właściwych organów administracji rządowej i samorządowej w sprawach dotyczących modernizacji, budowy i rozbudowy obiektów i urządzeń na potrzeby kajakarstwa.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE MZKaj, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie MZKaj dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych

2. Członków wspierających

3. Członków honorowych

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi mogą być stowarzyszenia i inne osoby prawne które:

– Propagują i rozwijają kajakarstwo

– Posiadają osobowość prawną

– Zgłoszą akces do MZKaj przez złożenie określonej deklaracji

2. Przyjęcie z poczet członków MZKaj następuje po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1, na podstawie uchwały Zarządu MZKaj.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez MZKaj i członków tych organizacji.

2. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz MZKaj za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

3. Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków MZKaj za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

4. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz MZKaj.

5. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku

6.Organizowania zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez MZKaj, na zasadach określonych przez Zarząd MZKaj.

§ 13

Członkowie zwyczajni MZKaj obowiązani są do:

1. Czynnego udziału w realizacji zadań statutowych MZKaj

2. Ścisłego przestrzegania statutu MZKaj oraz przepisów wydawanych na ich podstawie.

3. Podporządkowania się uchwałom oraz postanowieniom władz MZKaj.

4. Czuwania nad przestrzeganiem zasad określonych przez władze sportowe oraz nad zachowaniem należytego poziomu moralnego działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów i zawodników.

5. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może osoba prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością MZKaj i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

3. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.

§ 15

1. Godność Członka honorowego nadaje osobom prawnym i fizycznym w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Członków MZKaj , większością 2/3 głosów obecnych, na wniosek Zarządu MZKaj lub pisemny wniosek Członków MZKaj wniesiony na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla działalności MZKaj i krzewienia idei kajakarstwa.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich, mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. W razie popełnienia czynu hańbiącego lub działalności na szkodę kajakarstwa, godność członka honorowego może być zdjęta uchwałą 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 16

Członkostwo w MZKaj ustaje wskutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia członka – zgłoszonego na piśmie.

2. Wykluczenia w trybie Uchwały przez Zarząd MZKaj

– na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres jednego roku.

– z powodu działania na szkodę MZKaj oraz nieprzestrzegania statutu, uchwał i innych obowiązujących przepisów.

§ 17

1. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 16 ust. 2, członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, które należy wnieś za pośrednictwem Zarządu, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust.1 przez Walne Zgromadzenie Członków, uchwała Zarządu o wykluczeniu członka Związku powoduje zawieszenie jego praw członkowskich, wymienionych w § 11 statutu.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE MZKaj

§ 18

Władzami MZKaj są:

1. Walne Zgromadzenie Członków 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna

§ 19

Kadencja wszystkich Władz MZKaj trwa 4 lata.

§ 20

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków MZKaj, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie oraz w przypadku powstania wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających, (wybór Prezesa jest w kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków).

2. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą MZKaj

2. Walne Zgromadzenie Członków może być:

1) Zwyczajne

2) Nadzwyczajne

3. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne przy obecności 50% przedstawicieli uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu w I terminie i bez ograniczeń w II terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, których projekt przedkłada Zarząd MZKaj.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając pisemnie członków o jego terminie, miejscu, proponowanym regulaminie i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) na pisemny wniosek co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych MZKaj.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

9. Walnym Zgromadzeniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

10. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym – przedstawiciele członków zwyczajnych ( powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych członków), według klucza ustalonego przez Zarząd MZKaj
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie pozostałych władz, którzy nie są przedstawicielami członków zwyczajnych oraz zaproszeni goście.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania MZKaj
2) uchwalenie statutu i jego zmian
3) wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4) udzielenie absolutorium Zarządowi
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu MZKaj i przeznaczeniu jego majątku
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
7) nadawanie i pozbawianie tytułu honorowego członka MZKaj
8) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
9) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących MZKaj nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

ZARZĄD MZKaj

§ 23

1. Zarząd składa się z 9 do 13 osób, w tym Prezesa. O ilości osób składu Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie Członków podejmując stosowną uchwałę.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes nie później niż 7 dni od Walnego Zgromadzenie Członków. Zarząd wybiera ze swego grona 1-3 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika a pozostałym członkom przydziela określone funkcje.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu.

6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprezesów. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

7. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro i jego Kierownika (Dyrektora).

8. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

9.Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne karno-skarbowe.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu MZKaj należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie bieżącą działalnością MZKaj zgodnie z celami statutowymi

2) uchwalanie projektów planów działalności i preliminarzy budżetowych

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem

4) ustalania zasad wynagrodzeń pracowników

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania oraz skreślania i wykluczania członków

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

11) ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich płacenia

12) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich

13) reprezentowanie MZKaj na zewnątrz i działanie w jego imieniu

14) powoływanie i rozwiązywanie komisji

15) uchwalanie regulaminu Biura

16) nadzorowanie i koordynowanie działalności członków MZKaj

17) nakładanie kar dyscyplinarnych na członków, zawodników, działaczy, sędziów, instruktorów i trenerów według obowiązujących zasad

18) występowanie do właściwych podmiotów z wnioskami w sprawach:

a) dotacji na realizację zadań publicznych,

  1. szkolenia i doszkalania kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich,
  2. budowy urządzeń i produkcji sprzętu zgodnie z potrzebami kajakarstwa,
  3. inwestycji sportowych w zakresie budowy, remontów i doposażenia sprzętowego.

19) powoływanie komisji, które są odpowiedzialne za swą działalność przed organem powołującym.

20) podejmując stosowną uchwałę Zarząd określa stały bądź czasowy charakter komisji, jej skład, strukturę i zakres kompetencji. Komisje działają na podstawie regulaminu, który zatwierdza Zarząd MZKaj.

KOMISJA REWIZYJNA MZKaj

§ 25

1. Organem kontroli wewnętrznej MZKaj jest Komisja Rewizyjna.

2. Rewizyjna składa się z 3-5 członków. O ilości składu Komisji Rewizyjnej decyduje Walne Zgromadzenie Członków podejmując stosowną uchwałę.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, odbytym nie później niż 7 dni od Walnego Zebrania Członków, wybierając ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje przedstawicielom członków zwyczajnych, jak również osobom nie będącym przedstawicielami na Walne Zgromadzenie Członków, posiadającym doświadczenie w sprawowaniu kontroli wewnętrznej w organizacjach społecznych.

7. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.

2. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i Zarządu. 3. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

4. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.

5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu MZKaj z wnioskami z kontroli i może żądać wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

7. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

8. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.

9. Uczestniczenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub upoważnionego przez niego członka Komisji w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

ORGANY ADMINISTRACYJNE MZKaj

BIURO

§ 27

1. Obsługę administracyjną MZKaj prowadzi Biuro.

2. Pracami Biura kieruje Prezes Zarządu lub Sekretarz.

3. Zasady i tryb działania Biura określa regulamin ustalony przez Zarząd

4. Zakresy czynności pracowników biura zatwierdza Prezes.

5. Pracę biura nadzoruje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

NAGRODY

§ 28

1. Za aktywną działalność w zakresie realizacji statutowych zadań MZKaj przyznane są następujące wyróżnienia:

1) Nagrody

2) Dyplomy honorowe

3) Plakietki specjalne i odznaki honorowe

4) Członkostwo honorowe

2. Zasady przyznawania wyróżnień określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

§ 29

1. Członkowie MZKaj podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w kajakarstwie.

2. Członkom MZKaj mogą być wymierzone następujące kary:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) nagana z ostrzeżeniem,

4) zawieszenie w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy,

5) wykluczenia z szeregów MZKaj,

6) inne kary, wynikające ze statutu i regulaminu MZKaj.

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 30


1. Źródłami powstania majątku MZKaj są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

d. dochody z działalności gospodarczej

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku MZKaj podejmuje Zarząd.

4. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 31

1. MZKaj może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 2. MZKaj prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3. MZKaj prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

1) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ( PKD 55.10.Z )

2) Obiekty noclegowe i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ( PKD 52.20.Z )

3) Reklama ( PKD 74.40.Z )

4) Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego ( PKD 77.21.Z )

5) Działalność związana z organizowaniem targów i wystaw ( PKD 74.81.A )

6) Działalność agencji reklamowych ( PKD – 73.11.Z )

7) Pozostała działalność wydawnicza (PKD – 58.19.Z)

8) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD – 96.04.Z)

9) Pozostała, działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD –  96.09.Z)

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 32

Do reprezentacji w imieniu MZKaj uprawniony jest Prezes lub Wiceprezesi Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

ROZDZIAŁ IX

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE MZKaj

§ 33

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli członków zwyczajnych uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu MZKaj Walne Zgromadzenie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację MZKaj. 3. Walne Zgromadzenie Członków wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek MZKaj, po wypełnieniu jego zobowiązań.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków, a pomiędzy Zgromadzeniami, Zarządowi Związku.

2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Związku.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 01 sierpnia 2014 r.

Podpisano: ………………………………………….. …………………………………………..