STYPENDIA SPORTOWE – MAŁOPOLSKA

Podstawą ubiegania się o stypendium jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) osiągnięcie wyniku sportowego, jednego z niżej wymienionych:

  1.  zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich,
  2. zdobycie medalu na mistrzostwach świata,
  3. zdobycie medalu na mistrzostwach Europy,
  4. uzyskanie nominacji uprawniającej do startu w igrzyskach olimpijskich,
  5. członkostwo w Kadrze Narodowej polskiego związku sportowego w danym sporcie, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
  6. zdobycie złotego medalu na mistrzostwach Polski;

W ramach funduszu stypendialnego przyznaje się stypendia:

1) w roku 2021 za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia złożenia wniosku,
2) w roku 2022 za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia złożenia wniosku,
3) w roku 2023 za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia złożenia wniosku.

Można otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku kalendarzowym. Nie można otrzymać stypendium za ten sam wynik sportowy więcej niż jeden raz.

Stypendia sportowe będą przyznawane od lipca 2021 roku do czerwca 2023 roku, przy czym w danym roku kalendarzowym można otrzymać stypendium na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, z wyjątkiem roku 2022 kiedy to stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.

Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać m.in.: osoby fizyczne, polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej. Zgłoszenie własnej kandydatury może dokonać osoba uprawniona do stypendium, tj. pełnoletni zawodnik, lub w przypadku zawodników niepełnoletnich, jego rodzic /opiekun prawny. Inicjatywa przyznania stypendium może również pochodzić od Zarządu Województwa Małopolskiego.

Regulamin_Stypendia Sportowe

Załącznik 1-3 do Regulaminu_Stypendia Sportowe